GDPR

 

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Vosáhlo - IČO 01175661  se sídlem Hviezdoslavova 318, Jičín - zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném zapsaný v živnostenském rejstříku na Městském úřadě Jičín, 17. listopadu 16, Jičín (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Hviezdoslavova 318, Jičín, 506 01

e-mail: info@skolni-fotograf.cz

telefon: 603 568 074

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

a/ jméno a příjmení

b/ e-mailová adresa

c/ poštovní adresa

d/ telefon

e/ fotografie

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

 3. Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

a/ plnění právních povinností vůči státu

4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

a/ po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

b/ v případě fotografií je doba uchování  12 měsíců

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

a/ podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

b/ zajišťující služby provozování e-shopu  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno pouze správcem.

7. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

a/ právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b/ právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

c/ právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

d/ právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

e/ právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 6.3.2024.